obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Zakres obowiązków Działu Zamówień Publicznych 1. Odpowiada za organizację zamówień publicznych UO;

 2. Prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 3. Sporządza dokumentację postępowania o zamówienie publiczne;

 4. Prowadzi Centralny Rejestr Zamówień Publicznych UO;

 5. Publikuje ogłoszenia w zależności od wartości zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Dzienniku Urzędowym WE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej: www.zamowienia.uni.opole.pl;

 6. Udziela jednostkom organizacyjnym uczelni informacji, co do trybów postępowań przewidzianych w ustawie Pzp.;

 7. Sporządza sprawozdania z zakresu zamówień publicznych;

 8. Przechowuje dokumentację postępowania;

 9. Może żądać w przypadku kontroli wyjaśnień dotyczących dokumentacji związanej z zamówieniem publicznym przechowywanym przez jednostki organizacyjne UO;

 10. Przygotowuje w zakresie zamówień publicznych projekty zarządzeń;

 11. Nadzorowanie i kontrola procedury zamówień publicznych przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia postępowań przetargowych;

 12. Świadczy pomoc merytoryczną przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych;

 13. Weryfikuje prawidłowość i kompletność dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne;

 14. Współdziała z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, w szczególności w zakresie wniosków i zapytań składanych do organów UZP;

 15. Koordynuje i kontroluje czynności związane z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu;

 16. Kontroluje poprawność innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznymi.Biuro Zamówień Publicznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. nr 26-27
tel. 77 452 70 61-64
NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl
uniopole.bip.gov.pl


dol