obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Wzory dla postępowań
Zarządzenie nr 53/2014 wraz z załącznikami - tekst jednolity


Najistotniejsze z załączników (związane z przeprowadzeniem procedury):

Zał. nr 2 - Zapotrzebowanie wnioskodawców.xls


Oznaczenia skrótowe realizatorów:
 1. ACK - Akademickie Centrum Karier
 2. AF - Kwestura
 3. AG - Dział Administracyjno-Gospodarczy
 4. AIP - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 5. AU - Sekretariat Główny
 6. BA - Sekcja ds. Aparatury
 7. BG - Biblioteka Główna
 8. BN - Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
 9. BON - Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
 10. BOP - Biuro Organizacyjno-Prawne
 11. BW - Wydawnictwo UO
 12. CC - Administrator Collegium Civitas
 13. CEU - Centrum Edukacji Ustawicznej
 14. CI - Centrum Informatyczne
 15. DS - Domy Studenta
 16. DT - Dział Techniczny
 17. FF - Dział Finansowy
 18. FZ - Z-ca Kwestora
 19. FZP - Dział Zamówień Publicznych
 20. ISztuki - Instytut Sztuki
 21. KSS - Samorząd Studencki
 22. KT (WPT) - Katedra Technologii (Wydział Przyrodniczo-Techniczny)
 23. KWF - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 24. P - Biuro ds. Promocji i Informacji
 25. RBP - Sekcja ds. BHP i ppoż.
 26. RSP - Dział Spraw Pracowniczych
 27. SCK - Studenckie Centrum Kultury
 28. TRW - Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
 29. WCh,WPT,WMFiI - realizatorzy wydziałowi (Wydziału Chemii, Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki)
Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol