obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Ogłoszenie o Dialogu technicznymUNIWERSYTET OPOLSKI 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A zwany Zamawiającym ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania dokumentacja w Uniwersytecie Opolskim.

Termin zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym: do 16.11.2018r.

Zgłoszenia można składać:
a.osobiście, w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole SEKRETARIAT GŁÓWNY, II piętro, pok. 20

b.faksem na nr 77 541 60 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lukasz.korach@uni.opole.pl

Ogłoszenie o dialogu technicznym, Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego oraz Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym dostępne są do pobrania:

Pobierz: Ogloszenie,Regulamin,Wzór wniosku o dopuszczenie do udzialu.zip


Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol