obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

UNIWERSYTET OPOLSKI ogłasza konkurs na stanowisko w Dziale Zamówień PublicznychUNIWERSYTET OPOLSKI
ogłasza konkurs na
stanowisko w Dziale Zamówień PublicznychWYMAGANIA OBLIGATORYJNE

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;

 • Co najmniej jedno [ 1 ] roczne doświadczenie w procedurze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

 • Co najmniej jedno [ 1 ] ukończone szkolenie z zakresu zamówień publicznych z zakresu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);

 • Praktyczna znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych;

 • Umiejętność sporządzania i redagowania pism, wniosków;

 • Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji, wzorów umów, pism dotyczących odwołań, sporządzania protokołów;

 • Umiejętność zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach testowych oraz kalkulacyjnych, w szczególności w pakiecie Microsoft Office;

 • Umiejętność analitycznego myślenia, pracy samodzielnej jak i w zespole, kreatywność, odporność na stres i pracę w krótkich terminach realizacji, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość, kultura osobista oraz miła aparycja.

WYMAGANIA FAKULTATYWNE:

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;

 • Znajomość struktury organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego;

 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870);

 • Znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

 • Umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych.

OPIS STANOWISKA:

 • Analiza i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Opolskiego;

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych (sporządzanie pełnej dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań);

 • Monitorowanie systemu funkcjonowania zamówień publicznych (monitorowanie zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądowego w zakresie zamówień publicznych);

 • Opiniowanie zamówień na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzne przepisy Uniwersytetu Opolskiego;

 • Sprawozdawczość zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także z wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Opolskiego;

 • Archiwizowanie sporządzonych dokumentów przetargowych.

WARUNKI PRACY:

 • Umowa o pracę

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech [ 4 ] godzin dziennie;

 • Stanowisko o charakterze administracyjno-biurowym;

 • Stabilność zatrudnienia, system awansowania, możliwość doszkalania i samorozwoju.


WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 • Podpisane Curriculum Vitae zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)”;

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i spełnienie wymogów kwalifikacyjnych (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata);
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych;

 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności, np. ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:„Dotyczy naboru na stanowisko w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego”. Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, w pokoju nr 3, do dnia dziewiątego marca dwa tysiące osiemnastego [ 09.03.2018 ] roku do godziny piętnastej [ 15:00 ].

 • Decydujące znaczenie dla zachowania terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych ma data i godzina wpływu w miejscu wskazanym powyżej, a nie data ich wysłania przesyłką pocztową, ,czy kurierską.
 • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 • Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

DECYZJĄ KANCLERZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONYDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol